بخش نظر‌دهی به تکنسین

سایت خدمات ساختمانی فیکس چی برای ارزیابی تکنسین ها، مجریان و تعمیرکاران ساختمان از نظر شما استفاده می کند.

با امتیازدهی به مجریان و تکنسین های فیکس چی ما را در معرفی و رتبه بندی مجریان ماهر ساختمان یاری کنید.

برای امتیازدهی و درج نظرتان در مورد کار انجام ‌شده، شماره سفارش به همراه کد معرفی تکنسین را وارد کنید.